May 28, 2018 +48 22 872 27 22gm@gmrecords.eu
Przetargi

Nieruchomość, Wola Karczewska

0

Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wola Karczewska. Działki ewidencyjne nr 61/1, 61/2, 62/2, 63, 64, 65, 56 ,57/2 z obrębu Wola Karczewska 0024 o powierzchni 103.200 m2 zlokalizowane w miejscowości Wola Karczewska, gmina Wiązowna, województwo mazowieckie. Nieruchomości gruntowe uregulowane są w Księgach Wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca 8 działek ewidencyjnych zlokalizowana jest w miejscowości Wola Karczewska, w gminie Wiązowna. Teren jest płaski, nieogrodzony, nieuzbrojony. Media częściowo w zasięgu.

Położenie nieruchomości jest korzystne, znajduje się tuż przy drodze krajowej o nawierzchni asfaltowej. Otoczenie terenu stanowią grunty niezabudowane, leśne a w dalszej odległości nieliczne obiekty komercyjne. W północno – środkowej części działki w gruncie poprowadzony jest gazociąg wysokiego ciśnienia. Na jej północnym krańcu linia wysokiego napięcia. Infrastruktura ta ogranicza możliwości inwestycyjne terenu nakazując uwzględnienienie stref ochronnych w zabudowie.

Dla przedmiotowego terenu brak aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar ten leży w paśmie przekształceń urbanizacyjnych. Na obszarze tym przewiduje się: działalność wytwórczą, rzemiosło, magazyny oraz zabudowę jednorodzinną na dużych działkach oraz częściowo las.

1 489 432,74 zł brutto